Przegląd bieżącej agendy legislacyjnej Unii Europejskiej dotyczącej usług finansowych

 

 

 

Prowadzący: Piotr Gałązka, adwokat, Dyrektor Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli. Adwokat, od lipca 2015 roku pełni funkcję Dyrektora Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli, gdzie odpowiada za monitorowanie prac legislacyjnych UE, prezentowanie stanowisk polskich banków oraz promowanie polskiego sektora bankowego jako stabilnego, innowacyjnego i bezpiecznego. Piotr Gałązka pracuje dla Związku Banków Polskich od 2009 roku, a od czerwca 2013 roku do lipca 2015 roku był Przedstawicielem ZBP przy Europejskiej Federacji Bankowej. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od kwietnia 2010 roku  do sierpnia 2015 roku pełnił funkcję Sekretarza Sądu Polubownego (Arbitrażowego) przy Związku Banków Polskich w Warszawie. Członek Komitetu Prawnego Europejskiej Federacji Bankowej. Autor publikacji naukowych i prasowych z zakresu prawa bankowego, prawa UE w zakresie usług finansowych oraz arbitrażu. Posługuje się językiem angielskim i francuskim.

 

Termin: 1 lutego 2019 r., godz. 10.00-16.30

Lokalizacja: ul. Solec 38/lok. 104, 00-394 Warszawa (siedziba WIB)

Warunki uczestnictwa: Udział płatny. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Program szkolenia (PDF)

Formularz rejestracyjny (PDF)

 

W toku szkolenia zostaną omówione procesy legislacyjne zakończone w ciągu ostatnich 12 miesięcy, ze szczególnym uwzględnieniem terminu obowiązku ich stosowania przed banki i inne instytucje finansowe. Dodatkowo, przedstawione zostaną trwające procesy legislacyjne z prezentacją spodziewanej treści przepisów i skutków, które mogą wywoływać dla sektora finansowego.

Ponadto, część szkolenia poświęcona będzie zapowiadanym na najbliższą przyszłość pracom legislacyjnym i koncepcyjnym Komisji Europejskiej.

Szkolenie daje możliwość zapoznania się z przepisami, które adresują nowe kwestie oraz przepisy, których zmiana powoduje lub może powodować w przyszłości potrzebę zmiany praktyki wśród banków. Zapewnia więcej czasu na zapoznanie się z nadchodzącymi zmianami i ich wdrożenie
w działalności banku.

Zagadnienia:

 • Podstawowe informacje na temat przebiegu procesu legislacyjnego w UE
 • Dyrektywa PSD2 oraz przepisy wdrażające (RTS) dotyczące dostępu do rachunku płatniczego
 • Rozporządzenie PRIIPs
 • Najważniejsze orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE w roku 2018 dla sektora bankowego
 • Unia Bankowa: pakiet legislacyjny Risk Reduction Measures (CRR II, CRD V, BRRD, SRMR)
 • Przepisy RODO wraz z krajowymi przepisami wdrażającymi
 • Pakiet legislacyjny odnośnie emisji listów zastawnych
 • Pakiet legislacyjny odnośnie walki z wysokim odsetkiem kredytów zagrożonych (NPL)
 • Działania w zakresie finansowania zrównoważonego rozwoju (sustainable finance)
 • Nowelizacja Rozporządzenia 924/2009 w sprawie płatności transgranicznych we Wspólnocie odnośnie niektórych opłat z tytułu przelewów i przewalutowania
 • Rozporządzenie w sprawie sekurytyzacji (STS)
 • Unia Rynków Kapitałowych (CMU)

Organizator szkolenia: Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.